رادیویی

آفتاب بامدادان - رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(آش داغ)


آفتاب بامدادان: گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب قصه ما مثل شد اثر…

آفتاب بامدادان - رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(کلاه قاضی)


آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل شد” اثر…

آفتاب بامدادان - رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(پند پرنده)


آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل شد” اثر…

رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(کوزه خیاط)


آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل شد” اثر…

قصه ما مثل شد(گرگ و پنبه زن)
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(گرگ و پنبه زن)


آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل شد” اثر…

قصه ما مثل شد(کوزه گر جوان)
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(کوزه گر جوان)


آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل شد” اثر…

رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(راهزن و مادر)


به گزارش آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل…

رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(آستین نو پلو بخور)


به گزارش آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل…

رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(پارچه فروش و اسب سوار)


به گزارش آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل…